Årsstämman 2023

Aktieägarna i New Bubbleroom Sweden AB, org.nr 556699-9214, kallas härmed till årsstämma den 4 maj 2023 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Prognosgatan 11 i Borås. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30. 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels

är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 april 2023,

dels

anmält sig till bolaget senast den 27 april 2023 under adress New Bubbleroom Sweden AB, "Årsstämma", Box 922, 501 10 Borås, eller via e-post [email protected]. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 25 april 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 27 april 2023. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till New Bubbleroom Sweden AB, "Årsstämma", Box 922, 501 10 Borås. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, ir.bubbleroom.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
 15. Beslut om incitamentsprogram för anställda
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
 17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen, bestående av Jonas Weil, John Brehmer, Avi Silberman samt styrelsens ordförande Freddy Sobin ("Valberedningen"), föreslår att advokat Martin Wedén väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen förslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 975.000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 300.000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) och vardera av övriga ledamöter ska ersättas med 135.000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår omval av Freddy Sobin, Susanne Holmström, Paul Källenius, Malin Strihagen samt Aurore Belfrage och nyval av Jonas Weil till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Freddy Sobin som styrelsens ordförande.

Nedan återfinns beskrivning av Jonas Weil som föreslås för nyval.
Utbildning/erfarenhet: Jonas Weil har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare managementkonsult på Coopers & Lybrand Consulting samt PricewaterhouseCoopers. Privat investerare sedan tjugofem år.
Övriga Nuvarande Befattningar: Styrelseledamot i Almida AB, Consortio Invest AB, Parcom AB.
Tidigare Befattningar: TFB Holding AB.
Aktieinnehav: 2 839 507 aktier.
Oberoende i relation till Bolaget och koncernledningen: Ja
Oberoende i relation till Bolagets större aktieägare: Nej

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att Valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik kommer att utses som huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Beslut om incitamentsprogram för anställda

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2023-2026:1 och vidareöverlåtelse av teckningsoptioner enligt följande. Se bifogad PDF nedan.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övriga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets webbplats, ir.bubbleroom.com, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De fullständiga beslutsförslagen framgår under respektive punkt i kallelsen.

Aktieägarnas frågerätt
Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. New Bubbleroom Sweden AB har organisationsnummer 556699-9214 och säte i Borås.

Borås i april 2023
New Bubbleroom Sweden AB
Styrelsen

 

Relaterade filer:

Kallelse Till Årsstämma 2023

Fullmaktsformulär

Fullständigt Förslag Till Incitamentsprogram Anställda

Teckningsoptionsvillkor För Anställda