Webshoppen

Hållbarhet

Som en del av att vara ett mer ansvarsfullt företag söker Bubbleroom löpande förståelse för och förbättringsmöjligheter i alla faser av verksamheten. Med vår Hållbarhetspolicy som verktyg, tillsammans med våra hållbarhetsmål, ska vi genom ett aktivt och långsiktigt arbete bidra till en hållbar utveckling där vi maximerar den positiva påverkan samt minimera den negativa miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Bubblerooms hållbarhetspolicy och mål tar avstamp i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Klimat & Miljö

Bubbleroom strävar efter att minska klimatpåverkan i alla faser av vår verksamhet, från val av material till produktion och transport. Sedan 2021 är Bubbleroom medlem i organisationen Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA). Genom STICA arbetar vi tillsammans med andra medlemsföretag för att minska våra växthusgasutsläpp i linje med 1,5-gradersmålet. 

Majoriteten av de utsläpp som kopplas till vår verksamhet sker under produktionsfasen av våra produkter. Bubbleroom värdesätter ett långsiktigt, mer hållbart mode och arbetar därför systematiskt för att följa upp såväl som kontrollera produktionsledet. Från år 2021 kommer vi mäta våra totala utsläpp där även produktionsfasen inkluderas.

Socialt ansvarstagande

Genom att bygga upp starka, långvariga relationer med våra leverantörer är vår förhoppning att påverka arbetsförhållanden och miljöfrågor åt rätt riktning. För att våra leverantörer ska vara informerade om de krav och förväntningar Bubbleroom ställer på produktionen måste samtliga leverantörer godkänna Bolagets ”Supplier’s Guide” som bland annat innefattar uppförandekod, material- och djurrättpolicy, hållbarhetsguide, kvalitetskrav och kemikalierestriktionslista. När vi inleder nya samarbeten ställs dessutom krav på att leverantören själv har ett välfungerande hållbarhetsarbete med avseende på både sociala och miljömässiga frågor.

Bubbleroom är sedan 2018 medlem i Amfori BSCI, ett nätverk där medlemsföretag delar kunskap och erfarenhet kring sociala frågor i leverantörskedjan. Vidare behöver våra leverantörer följa Amfori BSCI:s uppförandekod, som innehåller krav rörande mänskliga rättigheter, sociala aspekter och miljö. Uppförandekoden gäller för alla leverantörer som gör affärer med Bubbleroom, liksom deras underleverantörer. Via oberoende tredjepartsinspektörer gör vi löpande revisioner på fabriksnivå mot amfori BSCI:s uppförandekod.

Transparens är en viktig del av hållbarhetsarbetet och vi arbetar således med en offentlig leverantörslista.

Kvalitetssäkring

Bubbleroom arbetar aktivt för att säkerhetsställa att de högt uppsatta kvalitetskraven efterföljs. Med anledning av detta kvalitetstestas samtliga produkter under egna varumärken, majoriteten hos externa laboratorier. Som tillägg har vi ett enklare laboratorium på huvudkontoret i Borås som möjliggör effektivare ledtider och extrakontroller.

Bubbleroom arbetar för att motverka förekomsten av oönskade kemikalier och att säkerställa att REACH, kemikalielagstiftningen inom EU, samt övriga internationella och nationella kemikalielagstiftningar efterlevs. I många fall har Bolaget hårdare kemikaliekrav än lagstiftningen. För att säkerställa att Bubblerooms kemikalierestriktionslista efterföljs görs stickprov på nya produkter löpande.

Hållbart affärsliv

För att Bolaget skall nå de högt uppsatta målen läggs stor vikt vid att ha en inspirerad och välmående medarbetarstyrka. Bubbleroom arbetar därför för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats med hög trivselgrad. Vi främjar aktiviteter som bidrar positivt till medarbetares fysiska och mentala hälsa, samt prioriterar hållbarhetsarbetet och avsätter resurser för detta.

Samarbetspartners & medlemskap

Att ha ett löpande kunskapsutbyte med andra företag och organisationer är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Vi är därför medlemmar i en rad olika forum, däribland Amfori BSCI, Kemikaliegruppen, STICA, TEKO, Hållbar E-handel, Fur Free Retailers, Tex! och Better Cotton Initiative.

Läs mer om vårt arbete här

Läs Bubblerooms Hållbarhetsredovisning 2021 här