Webshoppen

Hållbarhet

Som en del av att vara ett mer ansvarsfullt företag söker Bubbleroom löpande förståelse för och förbättringsmöjligheter i alla faser av verksamheten. Med vår Hållbarhetspolicy som verktyg, tillsammans med våra hållbarhetsmål, ska vi genom ett aktivt och långsiktigt arbete bidra till en hållbar utveckling där vi maximerar den positiva påverkan samt minimera den negativa miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Bubblerooms hållbarhetspolicy och mål tar avstamp i Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.


Kvalitetssäkring

För att våra kunder ska kunna älska sina plagg så länge som möjligt krävs det att vi som företag erbjuder bra produkter av god kvalitet som håller över tid. En viktig del av produktutvecklingsprocessen är att säkerställa att våra kvalitetskrav efterföljs och därför kvalitetstestas samtliga produkter under egna varumärken, majoriteten hos externa testlaboratorier. Vi arbetar även aktivt för att motverka förekomsten av oönskade kemikalier och att säkerställa att REACH, kemikalielagstiftningen inom EU, samt övriga internationella och nationella kemikalielagstiftningar efterlevs.

Klimat och miljö

På Bubbleroom strävar vi efter att minska den klimatpåverkan som vi och vår värdekedja ger upphov till. Majoriteten av de utsläpp som kopplas till vår verksamhet sker under produktionsfasen av våra produkter. Sedan juni 2021 är Bubbleroom medlem i organisationen Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA). Genom STICA arbetar vi tillsammans med andra medlemsföretag för att minska våra växthusgasutsläpp i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Socialt ansvarstagande

Vårt fokus är centrerat kring människor och vår målsättning är att göra en positiv skillnad för alla individer som påverkas av vår verksamhet. Socialt ansvarstagande i vår värdekedja är ett viktigt område för oss och något vi arbetar med genom dagligt och nära samarbete med våra leverantörer, men också genom vårt medlemskap i den internationella organisationen Amfori BSCI. Amfori BSCI är ett världsledande initiativ för företag som arbetar med socialt ansvarstagande med fokus på arbetsförhållanden i leverantörskedjan. Vi använder oss av amfori:s uppförandekod som består av riktlinjer för hur våra leverantörer, och dess underleverantörer, ska bedriva sina verksamheter på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Transparens är grundpelare i hållbarhetsarbetet och vi arbetar således med en offentlig leverantörslista.

Hållbart affärsliv

För att bolaget skall nå de högt uppsatta målen läggs stor vikt vid att ha en inspirerad och välmående medarbetarstyrka. Bubbleroom arbetar därför för att vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats med hög trivselgrad. Vi främjar aktiviteter som bidrar positivt till medarbetares fysiska och mentala hälsa, samt prioriterar hållbarhetsarbetet och avsätter resurser för detta.

Samarbetspartners & medlemskap

Att ha ett löpande kunskapsutbyte med andra företag och organisationer är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Vi samverkar därför inom en rad olika forum, däribland amfori BSCI, Kemikaliegruppen, STICA, TEKO, Hållbar E-handel och Better Cotton Initiative.

I Hållbarhetsredovisningen 2022 informerar vi mer ingående om arbetet under det gångna året, våra framsteg och framtidens utmaningar vi står inför.

Läs mer om vårt arbete här

Läs Bubblerooms Hållbarhetsredovisning 2022 här