Webshoppen

IPO

Viktig information / Important notice

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore eller Sydafrika. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

Erbjudandet att teckna aktier i New Bubbleroom Sweden AB (publ) i enlighet med villkoren i prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospek­tet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Nyemitterade aktier har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore eller Sydafrika och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på prospektet och på erbjudandet enligt prospektet.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore eller Sydafrika.

Du kan inte nå innehållet utan att bekräfta den nödvändiga informationen.

Den 4 november beslutade styrelsen i New Bubbleroom Sweden AB att genomföra en nyemission samt notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel ägde rum den 23 november 2021.

Registreringsbevis
Anmälningssedel
Tilläggsdokument

Ladda ner prospekt

Viktiga datum

 • Tecknings­period8 november – 17 november 2021
 • Offentlig­görande av utfallRunt 17 november 2021
 • Likvid­dag22 november 2021
 • Första dag för handel23 november 2021

Information om erbjudandet

 • Pris36,00 kr per aktie
 • Bolags­värde396 MSEK före Erbjudandet
 • Emissions­volymEmissionen består av 4 200 000 stamaktier vilket motsvarar ett emissions­belopp om cirka 151 MSEK
 • AnkarinvesterareVasastaden, FE Fonder, Aktia Bank, Modelio Equity, Nordic Cross och Jack Weil är ankarinvesterare i noteringsemissionen. Teckningsåtagandet för ankarinvesterarna uppgår till cirka 97 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Erbjudandet.
 • Lock upSamtliga befintliga aktieägare i New Bubbleroom Sweden AB har ingått s.k lock-up avtal. Totalt omfattar ingångna lock-up avtal 100% av bolagets aktier före Erbjudandets genomförande och cirka 72% av bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande givet en fulltecknad emission.
 • ÖvertilldelningI syfte att tillgodose en eventuell övertäckning i Erbjudandet kan högst 630 000 ytterligare aktier emitteras genom en övertilldelningsoption vilket skulle innebära att Bolaget tillförs ytterligare cirka 23 MSEK före emissionskostnader.
 • Minsta teckning150 aktier, motsvarande 5 400 SEK
 • Anmälan om teckning av aktierFör teckning via förvaltare, exempelvis Nordnet, Skandia, Avanza, logga in på din internetbank och teckna aktier enligt deras respektive rutiner. För teckning via VP-konto, fyll i och underteckna anmälningssedel samt maila in den till Erik Penser Bank: [email protected]
 • MarknadsplatsNasdaq First North Growth Market
 • ISIN-kodSE0016288476
 • TickerBBROOM