Bolagsordning för New Bubbleroom Sweden AB

Org.nr 556699-9214
Antagen på bolagsstämma den 8 juni 2021

§ 1
Bolagets företagsnamn är New Bubbleroom Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Borås kommun.

§ 3
Bolaget skall bedriva digital och fysisk handel inom mode och livsstil och därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet utgör lägst 550 000 och högst 2 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 11 000 000 stycken och högst 44 000 000 stycken.

§ 5
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter.

§ 6
Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i det föregående.

§ 8
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9
Årsstämman hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

§ 10
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 11
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).