Bolagsstyrning

Bubbleroom är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades den 18 mars 2006 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Borås. Bubblerooms verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

I samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer Bubbleroom även att tillämpa och följa Nasdaq First North Growth Markets regelverk, de regler och rekommendationer som följer av att bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market samt den praxis som föreligger för god sed på aktiemarknaden.

Då Bolaget aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market, som är en oreglerad marknadsplats, finns det inget krav att följa svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget har av denna anledning valt att inte tillämpa Koden.