Webshoppen

Integritetspolicy

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

New Bubbleroom Sweden AB, med organisationsnummer 556699–9214, nedan kallad ”Bubbleroom”, ”vi” eller ”oss”, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. I den här policyn vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker ir.bubbleroom.com, när du får kommunikation ifrån oss eller när du annars är i kontakt med oss.  

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på Bubbleroom – du når oss enklast på [email protected]. Vår postadress är New Bubbleroom AB Risängsgatan 4, 504 68 Borås.

Sammanfattning: Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

  • Analysera hur vår hemsida används och visa dig våra anpassade erbjudanden på andra hemsidor eller sociala medier som du besöker. Det gör vi med hjälp av de analys- och marknadsföringstjänster som beskrivs i detalj nedan.
  • Kommunicera med dig om du kontaktar oss för att svara på dina frågor.
  • Skicka information till dig via e-post t.ex. pressmeddelanden, rapporter, årsredovisningar etc.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Vill du veta mer i detalj hur vi behandlar dina personuppgifter? Klicka här.

Där beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om vilken laglig grund vi har för att behandla dina uppgifter.

 

Vilka får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Bubbleroom. Dina personuppgifter kan dock delas utanför Bubbleroom om det t.ex. är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att vi ska kunna ta hjälp av samarbetspartners med uppgifter som inte är vår kärnverksamhet.

Här listar vi i detalj hur vi kan dela dina personuppgifter:

Bubbleroom delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att leverantörerna ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss. I dessa fall behandlar IT-leverantörerna personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde.

Om du vill ha mer information om exakt hur just dina personuppgifter delas, kan du alltid kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

 

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vissa av våra IT-leverantörer behandlar dock dina personuppgifter utanför EU/EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler med kompletterande skyddsåtgärder.

Om du vill ha mer information om vad det innebär att dina personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES samt information om vilka länder som är aktuellt i ditt fall kan du alltid kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

 

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flera rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter ovan.

Du har rätt att återkalla hela eller delar av det samtycke som du har lämnat till oss.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning.

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar dem och få en kopia av personuppgifterna.

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. för att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss samt rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och om behandlingen sker automatiserat.

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Här beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar dina personuppgifter. Observera att kolumnen nedan endast anger hur längre vi behandlar uppgifterna för det syfte som anges på samma rad. Samma uppgifter kan komma att sparas under en längre tid för ett annat syfte.

I tredje kolumnen kan du även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

När du besöker vår hemsida

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?

Hur länge behandlar vi dina personupp­gifter för detta syfte?

Vi analyserar hur du använder vår hemsida i syfte att förbättra vår hemsida och våra produkter.

För att göra detta använder vi Googles analysverktyg Google Analytics. Dessa används för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning.

 

·  Krypterad IP-adress som vi på Bubbleroom inte kan koppla samman med just dig

·  Geografisk plats

·  Annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt hemsidan

Ditt samtycke.

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera här browserprogrammet.

Uppgifterna behandlas i maximalt 38 månader efter ditt besök.

För att visa rörligt material från Youtube på hemsidan.

·  Krypterat ID som knyts mot din enhet

Ditt samtycke.  

Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna visa filmer ifrån 

Uppgifterna behandlas i maximalt 179 dagar.

För att visa rörligt material på hemsidan använder vi Vimeo.

·  Krypterat ID som knyts mot din enhet

Ditt samtycke.

Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna ge dig en bättre upplevelse på siten.

Uppgifterna behandlas under maximalt 2 år.  

 

När du kommunicerar med oss

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?

Kommunicera med dig via E-post.

 

·  Namn

·  De kontaktuppgifter du använder, t.ex. e-postadress, telefonnummer och/eller adress

·  Annan information du lämnar i samband med vår kontakt

Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig.

Uppgifterna behandlas under tiden det krävs för att besvara kommunikationen och raderas därefter.

 

 

För att kommunicera med dig och ge dig information

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?

För att skicka pressmeddelanden via e-post.

·  E-postadress

 

Ditt samtycke.

 

Vi inhämtar ditt samtycke för att fullfölja tjänsten vi erbjuder.

Du kan avregistrera dig ifrån prenumerationen här.

Uppgifterna behandlas tills du aktivt går in och avslutar prenumerationen.  

 

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

 

För vissa ändamål behandlar Bubbleroom dina personuppgifter med vårt berättigade intresse som laglig grund för behandlingen. Det gör vi med stöd av en intresseavvägning genom vilken vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade.