Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

2021-12-22 20:20

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Erik Penser Bank AB (”EPB”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 45 710 aktier i New Bubbleroom Sweden ABs (”Bubbleroom” eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden avslutades idag den 22 december 2021 och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) har EPB haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har genomförts på Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Handel i Bubblerooms aktie inleddes tisdagen den 23 november 2021. EPB har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har inte heller lämnat några garantier att stabilisering skulle ske. Påbörjad stabilisering har vidare kunnat upphöra när som helst utan förvarning. Stabiliseringstransaktioner har inte kunnat genomföras till ett pris överstigande det pris som fastställts i erbjudandet, det vill säga 36 SEK per aktie.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden avseende erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, telefon: +46 8 463 80 36.

I samband med erbjudandet lämnade Bolaget en s.k. övertilldelningsoption till EPB, vilken har inneburit att EPB senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm har haft rätt att förvärva högst 630 000 ytterligare nyemitterade aktier, motsvarande högst cirka 15 procent av antalet aktier i erbjudandet, till ett pris motsvarande erbjudandepriset (det vill säga 36 kronor per aktie) för att täcka eventuell övertilldelning eller korta positioner i samband med erbjudandet. EPB har idag meddelat att de har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende sammanlagt 45 710 aktier. För att möjliggöra övertilldelningsoptionen har Bubbleroom tidigare beslutat att emittera högst 630 000 aktier till EPB, och i och med att övertilldelningsoptionen endast utnyttjas avseende 45 710 aktier så kommer Bolaget endast emittera motsvarande antal aktier till EPB.

Stabiliseringsinformation
Emittent: New Bubbleroom Sweden AB
Instrument: Aktier (ISIN SE0016288476)
Erbjudandestorlek 4 830 000 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris: 36 SEK per aktie
Ticker: BBROOM
Stabiliseringsansvarig: Erik Penser Bank AB

Stabiliseringstransaktioner

DatumAntalSnittkursLägstaHögstaValutaHandelsplats
2021-11-2310 02935,974135,200036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-11-241 96036,000036,000036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-11-2500,00000,00000,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-11-2621 34435,990135,600036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-11-295 13036,000036,000036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-11-3012 52136,000036,000036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-0164 84935,977835,600036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-0268 82935,998335,600036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-0321 99436,000036,000036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-0644 74335,975635,200036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-0755 84936,000036,000036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-0827 97135,929135,600036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-0926 99235,997835,600036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-104 17335,869735,600036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-1336 81236,000036,000036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-1421 89135,909936,000035,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-1511 08735,902436,000035,8000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-1630 44635,988635,600036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-1720 66435,998335,800036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-2043 00036,000036,000036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-2136 49635,983635,800036,0000SEKNasdaq Stockholm
2021-12-2217 51036,000036,000036,0000SEKNasdaq Stockholm

För mer information, vänligen kontakta:

Ville Kangasmuukko Nordström, VD

[email protected]

+46 70-796 38 43

Esko Österbacka, CFO

[email protected]

+46 70 088 66 09

Om Bubbleroom

New Bubbleroom Sweden AB (”Bubbleroom”) är en ledande e-handlare inom mode, med en tydlig ambition om att bli nummer 1 som livsstilsdestination för lyxigt, glamoröst och feminint mode för kvinnor. Bubbleroom grundades 2005 och säljer kläder, underkläder, skor och accessoarer för den medvetna kvinnan som lever eller drömmer om ett glamoröst liv. Företaget har en hög andel egna varumärken som kompletteras av genomtänkta externa varumärken. Bubbleroom samarbetar med influencers i Norden genom exklusiva designsamarbeten. Bubbleroom har sitt huvudkontor i Borås och sin primära kundbas i Norden med distribution till delar av Europa via Zalando.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bubbleroom i någon jurisdiktion, varken från Bubbleroom eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Erik Penser Bank AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Prospektet avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och inlämnats till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer detsamma att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Bubblerooms hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.