Rapport från årsstämma i New Bubbleroom Sweden AB den 4 maj 2022

2022-05-04 11:20

New Bubbleroom Sweden AB, org.nr 556699-9214, har hållit årsstämma den 4 maj 2022 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Risängsgatan 4 i Borås. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljande styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Freddy Sobin, Susanne Holmström, Paul Källenius, Malin Strihagen och Aurore Belfrage. Freddy Sobin omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter samt till bolagets revisor med belopp enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram för anställda
Årsstämman godkände styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda. Syftet med incitamentsprogrammet är att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Incitamentsprogram för styrelseledamöter
Årsstämman godkände ett förslag från en grupp om tre större aktieägare om införande av ett incitamentsprogram för styrelsen. Syftet med incitamentsprogrammet är att stimulera aktieägandet i bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom styrelseledamöter kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget.

Införa av en valberedning och principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning och godkänna framlagda riktlinjer för utseende av valberedningen.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid en eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till sammanlagt högst 1 554 571 aktier i bolaget. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.