Kommuniké från årsstämman i New Bubbleroom Sweden AB

2024-05-23 16:00

New Bubbleroom Sweden AB, org.nr 556699-9214 (”Bolaget”), har hållit årsstämma den 23 maj 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Prognosgatan 11 i Borås. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, ir.bubbleroom.com.

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra, utan suppleanter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Freddy Sobin, Paul Källenius, Malin Strihagen och Jonas Weil till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Freddy Sobin som styrelsens ordförande.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025, för närvarande med Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Arvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 705 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 300 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 135 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år).

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram för anställda
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för anställda. Syftet med incitamentsprogrammet är att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

För mer information kontakta:

Magnus Månsson, CEO
[email protected]
+46 70-080 76 76

Andreas Malmström CFO
[email protected]
+46 76-898 41 02

Om oss
Bubbleroom är en ledande e-handlare inom mode, med en tydlig ambition om att bli nummer 1 livsstilsdestination för lyxigt, glammigt och feminint mode för kvinnor. Bolagets verksamhet omfattar design och försäljning av kläder, underkläder, skor och accessoarer för den medvetna kvinnan som lever eller drömmer om ett glamoröst liv. Företaget har en hög andel egendesignade varumärken som kompletteras av starka externa varumärken. Bubbleroom samarbetar med influencers i Norden genom exklusiva designsamarbeten. Bubbleroom har sitt huvudkontor i Borås och sin primära kundbas i Norden med distribution till delar av Europa via den digitala marknadsplattformen Zalando. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).