Delårsrapport januari - september 2023

2023-10-26 08:00

Stärkt kassaflöde och bruttomarginal

Tredje kvartalet 2023 (juli-september)
• Nettoomsättningen uppgick till 91,8 MSEK (94,5).
• Bruttomarginal uppgick till 60,0 procent (63,0). Under kvartalet har varulagret skrivits ned med 3,0 MSEK (0,2) vilket påverkat bruttomarginalen negativt. Bruttomarginalen exklusive nedskrivningen av varulagret uppgick till 63,3 procent (63,2).
• Andelen egna varumärken utgjorde 67,2 procent (63,8) av sortimentsmixen, en ökning med 3,4 procentenheter.
• EBITDA rensad för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till -11,1 MSEK (-7,0). De jämförelsestörande posterna avser kostnader för implementering av bolagets nya affärssystem.
• EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -12,1 MSEK (-14,9).
• Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -32,1 MSEK (-77,9).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,3 MSEK (-15,6).
• Periodensresultatuppgicktill-14,5MSEK (-16,1).

Delårsperioden (januari-september)
• Nettoomsättningen uppgick till 316,4 MSEK (322,7).
• Bruttomarginalen uppgick till 65,1 procent (64,7), en ökning med 0,4 procentenheter.
• Andelen egna varumärken utgjorde 69,3 procent (64,3) av sortimentsmixen, en ökning med 5,0 procentenheter.
• EBITDA rensad för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till -10,7 MSEK (-6,7).
• EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -12,6 MSEK (-15,2).
• Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,7 MSEK (-91,1).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,8 MSEK (-17,0).
• Periodens resultat uppgick till -20,0 MSEK (-18,3).

Kommentar från VD
En stabil grund för lönsam tillväxt

Det var med stor respekt och entusiasm jag steg in i rollen som VD för Bubbleroom den andra oktober, ett bolag vars resa jag med intresse och nyfikenhet har följt genom åren. Min förväntan inför uppdraget grundade sig på allt det positiva jag hört om Bubblerooms värderingsdrivna kultur. Efter snart en månad på Bubbleroom, har jag med glädje sett dessa värderingar i praktiken och upplevt det engagemang och den kompetens som Bubblerooms medarbetare dagligen demonstrerar. Jag är så glad att få ta mig an utmaningen att leda Bubbleroom tillbaka till en bana av tillväxt och lönsamhet. Med mina tidigare erfarenheter och insikter från online- och modebranschen, är jag övertygad om att Bubbleroom inte bara står starkt positionerat på marknaden utan också har stor potential att expandera och stärka sin position ytterligare. Vi står på en stabil grund där viktiga investeringar redan gjorts för att säkra både skalbarhet och framtida lönsamhet.

Stark underliggande bruttomarginal
Vi avslutar ett utmanande kvartal med en nedgång i försäljningen med -2,9 procent jämfört med 2022. Till följd av den otillfredsställande försäljnings- och resultatutvecklingen under kvartalet samt rådande makroekonomiska läge har jag initierat en strategisk översyn. Vi tvingades som en följd av försäljningsminskningen under kvartalet att göra en större nedskrivning med 3 MSEK av varulagret, vilket påverkat vår bruttomarginal negativt. Ytterligare press har lagts på bruttomarginalen på grund av negativ valutapåverkan på våra inköpsvalutor USD och EUR. Trots dessa utmaningar kvarstår vår underliggande bruttomarginal stark, uppgående till 63,3 procent (63,2), rensat från effekterna från lagernedskrivningen. Denna siffra vittnar om kraften i vårt varumärke och det engagerade team som skapat vårt attraktiva sortiment.

Strategiska investeringar
Våra tidigare investeringar i vårt automatiserade robotlager innebär nu en väsentlig lägre logistikkostnad vilket är glädjande att se. Vi är övertygade om att välriktade investeringar i automation och tech är centrala för att upprätthålla konkurrenskraft och förmåga att generera vinst framåt. Vidare befinner vi oss i slutfasen av att implementera vårt nya affärssystem, vilken kommer att skapa ytterligare förutsättningar för oss att effektivisera vår verksamhet och skala vår affär för en lönsam tillväxt.

Strategisk översyn
Givet kvartalets otillfredsställande lönsamhetsutveckling och det nuvarande makroekonomiska klimatet, har vi beslutat att inleda en strategisk översyn av verksamheten. Våra långsiktiga strategiska mål förblir oförändrade, men den operativa vägen för att nå dessa mål behöver genomgå en taktisk översyn. Denna översyn är också läglig eftersom det sammanfaller med mitt tillträde, och det ger oss en möjlighet att med friska ögon utvärdera och ompröva vår nuvarande strategi och operativa modell. Vi kommer att dyka djupt in i varje aspekt av vår verksamhet för att identifiera områden där vi kan förbättra effektivitet, minska kostnader, och accelerera tillväxt.

Bubblerooms resa fortsätter
Trots de temporära utmaningarna som vi har stött på, är jag övertygad om Bubblerooms potential. Jag är imponerad av våra teams styrka, passion, och engagemang även under tider av motgång. Jag övertygad om att vi tillsammans kan navigera genom dessa utmanande tider mot en ljusare och mer lönsam framtid. Jag vill passa på att tacka Bubblerooms fantastiska medarbetare för deras hårda arbete, dedikation, och tålamod under denna period av förändring och omställning.

Magnus Månsson, VD

Borås, 26 oktober 2023

Denna rapport finna att ladda ner på https://ir.bubbleroom.com/investerare/finansiella-rapporter/