Delårsrapport januari - september 2022

2022-10-21 08:00

Tillväxt under ett utmanande kvartal

DELÅRSRAPPORT
Tredje kvartalet 2022 (juli–september)
• Nettoomsättningen exklusive avvecklad B2B verksamhet uppgick till 91,5 MSEK (89,9), en ökning med 1,7 procent. Omsättningsökningen inklusive avvecklad B2B-försäljning under 2021 uppgick till -0,9 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 61,7 procent (62,4), en minskning med 0,7 procentenheter.
• EBITDA rensad för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till -6,8 MSEK (0,0). De jämförelsestörande posterna avser flyttkostnader till bolagets nya automatiserade robotlager i Viared, Borås.
• EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -13,6 MSEK (-1,1).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,6 MSEK (-1,5)
• Periodens resultat uppgick till -16,1 MSEK (-1,7).

Delårsperioden (januari–september)
• Nettoomsättningen exklusive avvecklad B2B verksamhet uppgick till 312,9 MSEK (262,4), en ökning med 19,2 procent. Omsättningsökningen inklusive avvecklad B2B-försäljning under 2021 uppgick till 14,4 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 63,6 procent (61,0), en ökning med 2,6 procentenheter.
• Justerad EBITDA uppgick till -6,5 MSEK (-1,3) motsvarande en justerad EBITDA-marginal om -2,1 procent (-0,5). De jämförelsestörande posterna avser flyttkostnader till bolagets nya automatiserade robotlager.
• EBITDA uppgick till -13,9 MSEK (-2,5), motsvarande en EBITDA-marginal om -4,4 (-0,9).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -17,0 MSEK (-3,9).
• Periodens resultat uppgick till -18,3 MSEK (-4,7).

Väsentliga händelser under perioden
• Under juli driftsattes bolagets nya automatiserade robotlager från Autostore i bolagets nya lokaler i Viared, Borås. Bolaget har även genomfört en flytt till sitt nya huvudkontor, som ligger i samma fastighet som det nya lagret och den nya fotostudion.
• Under september öppnades marknaderna Belgien och Frankrike på Zalandoplattformen. Bolaget planerar även öppna upp Finland, Italien, Polen och Norge på Zalandoplattformen under slutet av 2022.

KOMMENTAR FRÅN VD
Fortsatt tillväxt och ökade marknadsandelar i en svagare marknad
Under årets tredje kvartal levererar vi fortsatt tillväxt, men det i ett utmanande kvartal som präglats av marknadsoro, och kraftigt ökade kostnader för hushållen som påverkat deras vilja till konsumtion. Vår bedömning är att den nordiska klädmarknaden har varit svag med vikande efterfrågan under kvartalet, men trots det fortsätter vi att växa, vilket indikerar att vår marknadsandel ökar. Vi lyckas även upprätthålla vår starka bruttomarginal trots ökade material- och bränslekostnader samt en svagare krona. Mycket tack vare vår höga och ökande försäljningsandel av egna varumärken. Under kvartalet har vi även framgångsrikt driftstartat vårt nya högautomatiserade lager, som framåt kommer sänka våra logistikkostnader och därmed stärka vårt rörelseresultat såväl som ge oss nöjdare kunder tack vare kortare leveranstider. Lagerflytten har dock haft viss inverkan på vår verksamhet, bland annat i form av en senarelagd lansering av nya marknader på Zalando plattformen. Detta för att säkerställa en säker och lyckad driftstart av robotlagret, där vårt mål varit att undvika kundpåverkan, vilket vi också framgångsrikt lyckats med. Rörelseresultatet belastas emellertid negativt av engångskostnader som är direkt hänförbara till lagerflytten.

Tredje kvartalet var redan i förväg förväntat att bli vårt mest utmanande kvartal under 2022, då vi under kvartalet flyttat till vårt nya huvudkontor, studio och lager, en historisk milstolpe för bolaget. Driftstarten av automationslösningen på lagret kommer ge oss kostnadsbesparingar, men framförallt möjliggöra fortsatt tillväxt och säkra kapacitet för kommande geografisk expansion. Jag är stolt att vårt team, mitt under vår flytt till nytt kontor och driftstart av lager, har lyckats säkra tillväxt. Dessutom under ett kvartal där e-handeln överlag varit svag. Vår tillväxt är lägre än tidigare kvartal, men under rådande omständigheter är jag nöjd att vi fortsätter öka försäljningen och fortsätter på inslagen bana att stärka vår marknadsposition.

Stärkta marknadspositioner
Vår uppfattning är som tidigare nämnt att den totala handeln inom kläder och skor har minskat i Norden under det tredje kvartalet. Vi har däremot stärkt vår position på samtliga nordiska marknader och ökat våra marknadsandelar. Våra kundundersökningar påvisar samtidigt att vi har hög kundnöjdhet i samtliga nordiska marknader och vi fortsätter välkomna fler nya kunder till Bubbleroom. Vårt kunderbjudande inom lyxigt, glammigt och feminint mode håller sig med andra ord starkt även i dessa tider.

Driftstart av nytt robotlager
Tredje kvartalet präglades av vår flytt till nytt kontor, studio och lager, samt driftstart av vårt nya högautomatiserade robotlager. På grund av lagerflytten har vi valt att vara något restriktiva med priserbjudanden respektive kampanjer för att kunna säkerställa en säker och smidig flytt. Den lägre försäljningsvolymen som följd har påverkat vår lönsamhet under kvartalet, men resultatet belas tas även av engångskostnader direkt hänförbara till lagerflytten.

Expansion till fler marknader på Zalando
Under kvartalet har vi lanserat ytterligare två nya marknader på Zalando, nämligen Frankrike och Belgien. Nu har vi öppnat totalt sex marknader på Zalando och vi planerar att öppna ytterligare fyra nya marknader innan året är slut. Som vi tidigare kommunicerat, kommer vi lansera marknaderna Italien, Polen, Finland och Norge på Zalandoplattformen. Vi arbetar just nu dessutom med att planera vår fortsatta expansion på Zalando under 2023.
 
Fokus på lönsamhet
Under rådande omständigheter, med hög marknadsoro och inflation som givit hushållen allt mindre konsumtionsutrymme, så fokuserar vi nu på att sänka våra kostnader för att stärka vår lönsamhet. Vår framgångsrika driftstart av vårt nya robotlager är en central komponent i detta, men vi har därutöver adderat åtgärder för att proaktivt sänka vår kostnadsbas. Vi arbetar även med en aktiv prisstyrning av våra egendesignade varor, vilket ger oss goda möjligheter att försvara vår höga bruttomarginal. Vår fortsatt goda likviditet ger oss dessutom arbetsro att fokusera på värdeskapande aktiviteter och ta till vara på eventuella möjligheter som kan uppkomma i marknaden.

Välkomna fler nya marknader och kunder
Under kommande kvartal ser vi fram emot att välkomna fler nya marknader på Zalando, och innan året är slut planerar vi driva försäljning på totalt tio marknader via deras plattform. På lagret fortsätter samtidigt optimeringen av vår nya automationslösning, som kommer ge oss betydande kostnadsbesparingar. Vi ser även fram emot vad vi tror blir en stark black week och black Friday i år, och vi tror på fortsatt tillväxt trots en svagare konjunktur. Jag, och mitt team, ser fram emot att envist fortsätta arbetet med att ta marknadsandelar och välkomna fler nya kunder på vägen mot att bli nummer 1 livsstilsdestination inom glammigt, lyxigt och feminint mode.

Ville Kangasmuukko Nordström, VD

Borås, 21 oktober 2022

Denna rapport finna att ladda ner på https://ir.bubbleroom.com/investerare/finansiella-rapporter/