Delårsrapport januari-mars 2024

2024-04-30 08:00

TILLVÄXT OCH STARK MARGINAL

Delårsrapport
Första kvartalet 2024 (januari-mars) proforma*

 • Nettoomsättningen ökade med 1,4% och uppgick till 99,5 MSEK (98,2).
 • Bruttomarginalen uppgick till 65,0% (66,4).
 • Andelen egna varumärken utgjorde 71,6% (70,3) av sortimentsmixen.
 • Justerad EBITDA uppgick till -5,0 MSEK (-2,9).
 • EBITDA uppgick till -6,5 MSEK (-2,9).
 • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,1
 • MSEK (-5,2).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,7 MSEK (-4,9).
 • Periodens resultat uppgick till -9,0 MSEK (-5,5).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,58 (-0,35) kronor.

*) Dotterbolaget Bubbleroom AS avvecklades under det fjärde kvartalet 2023 och all verksamhet redovisas
därefter i New Bubbleroom Sweden AB. För att ge rättvisande jämförelsesiffror redovisas därför proformasiffror
för 2023 vilka motsvarar tidigare rapporterade konsoliderade siffror. För vidare information se not 3.

New Bubbleroom Sweden AB
Första kvartalet 2024 (januari-mars)

 • Nettoomsättningen uppgick till 99,5 MSEK (91,5).
 • Periodens resultat uppgick till -9,0 MSEK (-7,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,58 (-0,47) kronor.


Kommentar från VD

FORTSATT TILLVÄXT TROTS EN SVAG MARKNAD OCH GENOMFÖRT AFFÄRSSYSTEMBYTE

Jag är, efter mina första sex månader i bolaget, stolt över vad vi har åstadkommit under den här perioden. Vi har under det första kvartalet fortsatt vårt arbete med att skapa ett attraktivt kunderbjudande till våra kunder vilket visar sig i form av ett andra kvartal i rad där vi uppvisar positiv tillväxt jämfört med föregående år. Det har vi lyckats åstadkomma under tuffa marknadsförhållanden, genom den gemenskap, drivkraft och det starka engagemang som jag känner från alla medarbetarna i Bubbleroom. Vi har under kvartalet slutfört implementationen av vårt nya affärssystem, vilket gör att vi har en stark plattform att bygga vidare på mot att återgå till lönsam tillväxt. Vi har även fortsatt att utveckla vår affärsmodell, där vi i början av april lanserade ett viktigt hållbarhetsinitiativ genom vårt samarbete med Not So Ordinary gällande uthyrning av utvalda delar av vårt sortiment.

Tillväxt på en svag marknad
Vi fortsatte den positiva försäljningstrenden från föregående kvartal genom att visa tillväxt även i det gångna kvartalet, trots tuffa marknadsförhållanden. Omsättningen växte med 1,4% jämfört med det första kvartalet 2023 med en fortsatt stark bruttomarginal uppgående till 65,0% (66,4*). Vi har under kvartalet dessutom lyckats ytterligare optimera vårt varulager för att skapa de bästa förutsättningarna för att fortsätta vår positiva försäljningstrend med hög bruttomarginal.

Affärsdrivande initiativ
Vi fortsätter att utveckla vår affärsmodell och vårt varumärke som en del av vår resa mot lönsam tillväxt. Även vårt nya affärssystem är en central strategisk komponent i detta, då det nu möjliggör nya affärsutvecklingsmöjligheter där vi redan under kommande kvartal förväntar oss att se förbättringar i våra processer internt och gentemot kund.

Vi har under april lanserat vårt samarbete med Not So Ordinary, där vi erbjuder utvalda delar av vårt sortiment för uthyrning. I tillägg har vi lanserat ett outleterbjudande, såväl online som i en fysisk butik i våra egna lokaler i Borås. Därutöver kommer vi att under maj månad öppna en pop up-butik i Åhléns City i Stockholm. Jag ser med stor förväntan fram emot att se både resultatet och lärdomar från dessa initiativ, och hur vi kan fortsätta att testa nya saker, lära oss av dem och utveckla en starkare och vidare utvecklad affärsmodell.

Strategisk översyn
Vi har under det första kvartalet fortsatt att fokusera på lönsamhetsdrivande initiativ och vi ser att de börjar ge effekt. De finansiella effekterna kommer att bli mer synliga framåt och under det första kvartalet belastas vi istället av kostnader av engångskaraktär relaterade till bytet av affärssystem. Engagemanget hos våra medarbetare är stort och växande och initiativen fortlöper överlag enligt den plan vi har satt.

Bubbleroom 2024
Marknaden var fortsatt utmanande under det första kvartalet, men med det sagt så ser vi positivt på vår förmåga att trots det leverera tillväxt. Vårt fokus är och förblir dock att snarast möjligt återvända till lönsamhet. I och med vårt affärssystembyte så har vi nu genomfört de investeringar som vi ser som en plattform för att lyckas i vår resa, vilket ytterligare stärker oss som organisation. Organisationen står därför stark i sin passion och sitt engagemang, som alla medarbetare uppvisar, vilket gör mig övertygad om att vi kommer att lyckas. Vi går nu in i det säsongsmässigt viktiga andra kvartalet och ser med positiv tilltro fram emot att se effekterna av våra initiativ.

Jag vill återigen passa på att tacka Bubblerooms kunder för ert förtroende och våra fantastiska medarbetare för ert hårda arbete och engagemang som är grunden för att vi skall lyckas att bli ännu bättre i vårt kunderbjudande!

Magnus Månsson, VD
Borås, 30 april 2024

Denna rapport finns att ladda ner på https://ir.bubbleroom.com/investerare/finansiella-rapporter/