Delårsrapport Januari-mars 2023

2023-04-27 08:00

Tillväxt och ökad bruttomarginal

DELÅRSRAPPORT
Första kvartalet 2023 (januari-mars)
• Nettoomsättningen uppgick till 98,2 MSEK (95,5), en ökning med 2,8 procent.
• Bruttoresultatet uppgick till 65,2 MSEK (61,0), en ökning med 6,9 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 66,4 procent (63,9), en ökning med 2,5 procentenheter.
• Andelen egna varumärken utgjorde 70,3 procent (63,2) av sortimentsmixen, en ökning med 7,1 procentenheter.
• Rörelseresultat exkl. avkrivningar (EBITDA) uppgick till -2,9 MSEK (-3,8).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,9 MSEK (-4,4).
• Periodens resultat uppgick till -5,5 MSEK (-4,8).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Under februari 2023 lanserades ytterligare två nya marknader på Zalandoplattformen. Bolaget har idag försäljning på totalt 12 marknader via Zalando och fyra marknader via egna e-handelssiter.
• Under kvartalet har bolaget enligt plan påbörjat en utbyggnad av kapaciteten i bolagets automatiserade robotlager för att möta upp bolagets kommande expansion.

Kommentar från VD
Tillväxt och stärkt EBITDA under kvartalet
Kvartalet har fortsatt präglats av hög kostnadsinflation, höjda räntor och geopolitisk oro, vilket dämpat hushållens köpkraft. Trots dessa utmanande marknadsförhållanden är jag glad över att vi fortsätter att redovisa tillväxt. Vi möter starka jämförelsetal från samma period föregående år (+29,7%) men vi lyckas ändå uppnå tillväxt om 2,8 procent under kvartalet. Under det första kvartalet ser vi effekten av våra effektiviseringsåtgärder i syfte att nå lönsamhet, och vi lyckas därmed förbättra vår EBITDA-marginal till -3,0 procent (-4,0). Stegvis börjar vi se större effekt från våra investeringar i vårt nya automatiserade robotlager och expansionen på Zalandoplattformen, vilket möjliggör att vi nu kan redovisa både tillväxt och stärkt EBITDA-marginal. Även kassaflödet har förbättrats under kvartalet jämfört med samma period 2022, tack vare våra åtgärder för att minska och därmed bättre optimera varulagret.

Fortsatt hög investeringstakt
Under kvartalet har vi påbörjat utbyggnaden av kapaciteten i vårt robotlager inför vår kommande geografiska expansion av egna webbshoppar i Europa. I samma syfte har vi dessutom påbörjat implementationen av en modern och mer skalbar systemplattform. Under inledningen av februari 2023 öppnades marknaderna Tjeckien och Österrike på Zalando plattformen. Bolaget har därmed försäljning på totalt tolv marknader via Zalando.
 
Vår- och sommarsortimentet framgångsrikt
Säsongens sortiment för vår och sommar 2023 har tagits väl emot av våra kunder under kvartalet och försäljningen har startat starkare än beräknat. Vi är dock besvikna över vår försäljning under Mid Season Sale, där försäljningen av reasortimentet minskade i jämförelse med samma period föregående år. Detta resulterade i en lägre försäljningstillväxt under kvartalet.
 
Vår pågående transformation från en multi brand e- tailer till att bli ett direkt-till-konsument-företag accelererade kraftigt under kvartalet. Försäljningsandelen av egen design ökade med 7 procentenheter till 70 procent av sortimentsmixen, vilket stärker vår bruttomarginal. Under det första kvartalet nådde därför bruttomarginalen en rekordnotering på 66,4 procent (63,9).

Fokus på lönsamhet
Vårt fokus på att nå lönsamhet, i kombination med våra investeringar som gjordes under 2022, börjar nu ge positiv effekt på rörelseresultatet, och vi förbättrar vår EBITDA-marginal till -3,0% (-4,0). Det första kvartalet är volymmässigt det lägsta under året, och vi ser nu tydligt att en ökad volym kommer att möjliggöra stärkt lönsamhet framöver. I takt med att volymerna ökar under resten av året, andelen egen design ökar samt att vi får full effekt från vår investering i vårt robotlager, skapas goda förutsättningar för att leverera resultatförbättringar under återstående kvartal.

Förbättrad kassalikviditet
Under årets första kvartal har lagernivåerna stabiliserats, och vi räknar med att lagernivåerna kommer att minska under det andra kvartalet som en följd av våra aktiviteter för få ned varulagret till mer optimala nivåer. Vårt bundna rörelsekapital är fortsatt högt, men vi lyckades minska det under kvartalet med 2 MSEK jämfört med samma period föregående år, då det ökade med 18 MSEK. Kassaflödet från vår löpande verksamhet uppgick till -2 MSEK jämfört med -23 MSEK motsvarande kvartal 2022, vilket är starkt under ett kvartal som säsongsmässigt brukar vara kraftigt negativt.

Tillväxtresan
Vi fortsätter att växa och följer vår långsiktiga plan och tar steg i rätt riktning mot våra långsiktiga finansiella mål. Även om de negativa makroekonomiska förutsättningarna har saktat ner vår takt ser vi att vi för varje kvartal tar viktiga steg för att komma närmare våra långsiktiga mål. Trots den minskade köpkraften hos hushållen som en följd av hög kostnadsinflation fortsätter vår tillväxtresa. Vi ökar andelen egen design av vår totala försäljning, vilket i sin tur stärker vår redan höga bruttomarginal. EBITDA-resultatet stärktes under det första kvartalet, så ur ett helhetsperspektiv är jag stolt över att vi följer vår plan, även om jag personligen hade hoppats att resan skulle gå i snabbare takt.
 
Jag ser fram emot vårens och sommarens festligheter, där vi har förmånen att klä kvinnor inför de mest speciella, minnesvärda och finaste stunderna. För enligt min mening har vi Nordens starkaste kunderbjudande inom festklänningar. Slutligen hoppas jag innerligt att vi under kommande kvartal får se ett slut på kriget i Ukraina.

Ville Kangasmuukko Nordström, VD
Borås, 27 april 2023

Denna rapport finna att ladda ner på https://ir.bubbleroom.com/investerare/finansiella-rapporter/