Delårsrapport Januari - juni 2023

2023-07-14 08:00

Stärkt kassaflöde och bruttomarginal

DELÅRSRAPPORT
Andra kvartalet 2023 (april-juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 126,5 MSEK (132,7), en minskning med 4,7 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 67,7 procent (66,4), en ökning med 1,3 procentenheter.
• Andelen egna varumärken utgjorde 70,0 procent (65,2) av sortimentsmixen, en ökning med 4,8 procentenheter.
• EBITDA rensad för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till 3,3 MSEK (4,1). De jämförelsestörande posterna avser kostnader för implementering av bolagets nya affärssystem.
• EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,4 MSEK (3,5).
• Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 27,7 MSEK (10,0).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,3 MSEK (2,9).
• Periodens resultat uppgick till 0,0 MSEK (2,6).

Delårsperioden (januari-juni)
• Nettoomsättningen uppgick till 224,6 MSEK (228,1), en minskning med 1,5 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 67,1 procent (65,4), en ökning med 1,7 procentenheter.
• Andelen egna varumärken utgjorde 70,1 procent (64,4) av sortimentsmixen, en ökning med 5,7 procentenheter.
• EBITDA rensad för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till 0,3 MSEK (0,3).
• EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -0,5 MSEK (-0,3).
• Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 22,5 MSEK (-13,3).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,6 MSEK (-1,5).
• Periodens resultat uppgick till -5,4 MSEK (-2,2).

KOMMENTAR FRÅN VD

Lönsamt kvartal med stärkt kassaflöde efter investeringar
Vårt fokus på lönsamhet och stärkt kassaflöde har under det senaste kvartalet givit önskad effekt, där vi kunnat minska vårt varulager med 20,1 MSEK och stärka kassan med 24,7 MSEK jämfört med utgången av det första kvartalet. Vi fortsätter även att öka vår redan höga bruttomarginal, som under kvartalet uppgick till 67,7 procent (66,4), i takt med att vi ökar andelen egen design av vår totala försäljning. Som en följd av att vi prioriterat att få ner vårt varulager, stärka vårt kassaflöde och nå lönsamhet, så har försäljningen under kvartalet minskat med 4,7 % i jämförelse med samma period föregående år då jämförelsetalen (+27,1 %) dessutom var starka. Vårt justerade rörelseresultat blev trots minskad försäljning positivt och uppgick till 1,2 MSEK (3,5).

Stärkt kassa, positivt kassaflöde och minskat varulager
Vi har sedan det tredje kvartalet 2022, i samband med det förändrade marknadsläget med ökad kostnadsinflation och en markant svagare ekonomi för hushållen, valt att ställa om och fokusera på lönsamhet och prioritera bolagets likviditet. Omställningen har gett effekt, och vi har kunnat minska vårt lager med 20,1 MSEK under kvartalet och stärka vår likviditet med 24,7 MSEK. Vårt operativa kassaflöde efter investeringar uppgick till 27,7 MSEK (10,0) under kvartalet. Under kvartalet redovisar vi glädjande även ett justerat rörelseresultat om 1,2 MSEK (3,5). Dock har omställningen till lönsamhet och stärkt kassa påverkat vår tillväxt negativt, där vi inte kunnat maximera tillväxten på grund av minskad inköpsvolym.

Bra lagernivåer ger grund för tillväxt
Varulagret har under kvartalet minskat med 20,1 MSEK och vi har nu en än mer hälsosam sortimentsmix, med högre andel nytt sortiment i varulagret. Osäkerheten på marknaden som rådde i höstas fick oss att ställa om och prioritera lönsamhet för att stärka vår kassa. Omställningen har tydligt givit effekt under kvartalet vad gäller kassaflöde och likviditet, men vi ser även att det har påverkat vår tillväxtpotential negativt i form av mindre inköp av nya varor under andra kvartalet i jämförelse med samma kvartal föregående år.

Nu när vi har fått god kontroll över lagernivåerna, stärkt kassan samt har ett positivt rörelseresultat, så har vi goda förutsättningar att investera i ökat säsongssortiment under hösten och öka våra investeringar i marknadsföring som bör leda till att bolaget åter kommer att redovisa tillväxt framåt.

Investeringar inför bolagets expansion
Bolaget fortsätter att investera för vår kommande geografiska expansion med egna Bubbleroom Online Shops i Europa. Förutom våra tidigare investeringar i ett automatiserat robotlager, så har vi under andra kvartalet investerat i att modernisera vår systemplattform i syfteatt öka skalbarheten och kundnöjdheten inför vår geografiska expansion. Implementeringen av en ny och framtidssäkrad systemplattform går enligt plan, och vi förväntar oss vara klara innan året är slut. Under kvartalet har vi även lanserat en helt ny E-handelsplattform samt ett nytt system för att förenkla kundens fraktval. Båda dessa lanseringar har tagits väl emot av våra kunder och givit oss positiv påverkan på vår affär.

Bubblerooms resa fortsätter
Under det andra kvartalets sista dag, den 30 juni 2023, valde jag att meddela styrelsen om min uppsägning eftersom jag fått möjligheten att anta ett nytt spännande externt VD-uppdrag utanför Bubbleroom. Under mina åtta år på Bubbleroom har jag haft förmånen att leda en kraftfull tillväxtresa, påbörja transformationen av Bubbleroom till ett Direct-To-Consumer varumärke, implementera ett nytt robotlager och notera bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Där har Bubbleroom under mina år byggt en stark organisation och företagskultur med människor med driv, kompetens och viljan att förändra, i kombination med ett engagerat ledarskap som tillåter människor att ta ansvar för sin egen vardag och uppmuntran att våga misslyckas längs vägen. Detta är grunden till att Bubbleroom nu har en stabil och professionell organisation tillsammans med en kompetent styrelse som kommer att fortsätta leverera på vår långsiktiga plan att expandera Bubbleroom ut i Europa genom egna Bubbleroom Online Shops och fortsätta resan mot ett renodlat Direct-To-Consumer varumärke med en ännu större andel egen design.
 
Vår resa mot att bli nummer 1 livsstilsdestination för lyxigt, glammigt och feminint mode fortsätter och vi ser fram emot att klä kvinnan under sommarens stora fester.
 
Slutligen så går mina tankar som vanligt till kriget i vårt närområde i Ukraina med förhoppningen av att kriget snart tar slut

Ville Kangasmuukko Nordström, VD
Borås, 14 juli 2023

Denna rapport finna att ladda ner på https://ir.bubbleroom.com/investerare/finansiella-rapporter/