DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2022

2022-07-15 08:00

Fortsatt tillväxt och ökad bruttomarginal

DELÅRSRAPPORT
Andra kvartalet 2022 (april–juni)

 • Nettoomsättningen exklusive avvecklad B2B verksamhet uppgick till 128,5 MSEK (101,0), en ökning med 27,2 procent. Omsättningsökningen inklusive avvecklad B2B-försäljning under 2021 uppgick till 21,8 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 65,4 procent (62,2), en ökning med 3,2 procentenheter.
 • Bruttoresultatet uppgick till 84,0 MSEK (65,6), en ökning med 27,9 procent.
 • EBITDA rensad för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till 4,1 MSEK (3,5). De jämförelsestörande posterna avser flyttkostnader till bolagets nya automatiserade robotlager där förberedelser inleddes i slutet av kvartalet.
 • EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,5 MSEK (3,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,9 MSEK (3,0) motsvarande en rörelsemarginal om 2,3 procent (2,8).
 • Periodens resultat uppgick till 2,6 MSEK (2,6).

Delårsperioden (januari–juni)

 • Nettoomsättningen exklusive avvecklad B2B verksamhet uppgick till 221,4 MSEK (172,5), en ökning med 28,3 procent. Omsättningsökningen inklusive avvecklad B2B-försäljning under 2021 uppgick till 22,2 procent.
 • Bruttomarginalen uppgick till 64,3 procent (60,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 0,3 MSEK (-1,4) motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 0,1 procent (-0,8). De jämförelsestörande posterna avser flyttkostnader till bolagets nya automatiserade robotlager.
 • EBITDA uppgick till -0,3 MSEK (-1,4), motsvarande en EBITDA-marginal om -0,1 (-0,8).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,5 MSEK (-2,4).
 • Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (-3,0).

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • Under inledningen av juli driftsattes bolagets nya automatiserade robotlager från Autostore i bolagets nya lokaler i Viared, Borås. Bolaget har även genomfört en flytt till sitt nya huvudkontor, som ligger i samma fastighet som det nya lagret och den nya fotostudion.
 • Från och med 1 juli 2022 distribueras försäljningen via Zalando på marknader utanför Norden via Zalandos interna logistiklösning, ZFS. Detta ger förutsättningar för en lönsam expansion utanför Norden på Zalandoplattformen.

Kommentar från VD
Fortsatt tillväxt, ökad bruttomarginal och framgångsrik driftstart av det högautomatiserade robotlagret

Under det andra kvartalet levererar vi glädjande fortsatt stark tillväxt tillsammans med ökad bruttomarginal, trots ett allmänt förändrat kundbeteende online såväl som osäkerheter på marknaden i kombination med hög inflation. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 27,2 procent och bruttovinsten med 27,9 procent. Den ökade bruttovinsten drivs av högre försäljningsandel av egna varumärken och högre andel fullprisförsäljning, i linje med vår strategi att transformera bolaget till ett Direct-To-Consumer bolag. Justerad EBITDA förbättrades jämfört med föregående år till 4,1 MSEK (3,5), och vi redovisar därför nu enligt plan lönsamhet på EBITDA nivå på rullande tolv månaders basis samt ackumulerat för 2022.

Jag konstaterar, men framförallt beklagar, att kriget i Ukraina fortfarande pågår och jag lider med civilbefolkningen i Ukraina och hoppas innerligt att vi snarast får stopp på kriget. Kriget, tillsammans med fortsatta störningar i leveranskedjorna i Asien pga. nya utbrott av coronaviruset, kraftigt ökad inflation och fler tecken på en svagare världsekonomi har skapat mer utmanande marknadsförutsättningar. Vi ser trots detta en fortsatt ökad försäljningstillväxt under det andra kvartalet och har under rådande omständigheter framgångsrikt lyckats stärka vår position på marknaden genom fortsatt tillväxt, stärkt bruttomarginal samt stärkt rörelseresultat. En tydlig signal att vår strategi och exekvering levererar enligt plan, där vi återigen tar ett steg närmare våra långsiktiga finansiella mål. Om vi lyckas bibehålla denna försäljningstakt under resterande del av året, så skulle det innebära att vi når en rekordomsättning på över en halv miljard under 2022.

Stärkt varumärkesposition
Vår bedömning är att vi stärkt vår varumärkesposition under det andra kvartalet. Vi ser tydligt att allt fler nya kunder väljer att handla hos oss, samtidigt som existerande kunder fortsätter att återkomma för att handla av oss igen. I takt med att vi fortsätter att redovisa stark tillväxt, så innebär det också att vår totala kundstock växer och att vi får allt fler kunder att kommunicera löpande med genom diverse digitala kanaler och på så sätt ytterligare driva ökad lojalitet genom skalbar och datadriven personalisering. Det innebär också att vi kan agera utifrån fler och djupare kundinsikter.

Ökad bruttomarginal
Vår transformation att gå från att ha varit en så kallad multi brand e-tailer till att bli ett direct-to-consumer varumärke med högre andel egna varumärken fortsätter att stärka vår bruttomarginal. Bruttomarginalen ökade med 3,2 procentenheter, från 62,2 procent motsvarande period 2021 till 65,4 procent under det senaste kvartalet. Bruttovinsten ökade med 27,9 procent jämfört med samma period föregående år. Som renodlad E-handlare är jag är stolt att vi under dessa omständigheter, där kunden delvis och temporärt förflyttat sig tillbaka till den fysiska handeln, fortsätter redovisa såväl fortsatt hög tillväxt som stärkt bruttomarginal.

Lönsam affärsmodell
Vi har under det första halvåret levererat en lönsam tillväxt och redovisar en justerad EBITDA om 0,3 MSEK (-1,4). Vårt stärkta resultat är drivet av hög tillväxt, stärkt bruttomarginal samt god kostnadskontroll inom bolaget. Dessutom har vi efter kvartalets slut framgångsrikt driftstartat vår nya högautomatiserade lagerlösning från Autostore, som sedan i början av juli används för att skicka ut alla nya kundorder. På kort tid har vi redan sett en ökad kostnadseffektivitet realiseras genom automationslöningen, vilket gör att vi känner oss trygga i vår bedömning att vi enligt plan kommer få full effekt från automationen under det fjärde kvartalet i år. Automationslösningen ger oss inte enbart lägre kostnader för varuhanteringen, utan nu får vi även än snabbare leveranser till kund, och därmed högre kundnöjdhet och förhoppningsvis stärkt lojalitet. Vi bedömer just nu att vi kommer få en kostnadsbesparing årligen i spannet 20-30 MSEK.

Nya marknader under 2022
Under kvartalet flyttade vi varuhanteringen avseende försäljningen på marknader utanför Norden via Zalando till Zalandos egna lager- och logistiklösning, Zalando Fulfillment Solution (ZFS) i Tyskland. Det ger oss förutsättningar att accelerera expansionen på Zalandos marknader utanför Norden och uppnå snabbare kundleveranser, en mer kostnadseffektiv varuhantering samt reducerade distributionskostnader. Nästa två marknader som står på tur att lanseras är Frankrike och Belgien, vilka kommer öppnas upp under sommaren. Under hösten kommer vår geografiska expansion på Zalandoplattformen fortsätta, så som tidigare kommunicerat, genom marknaderna Italien, Polen, Finland och Norge.

Affärsutveckling
Vi har fortsatt hög utvecklings- och investeringstakt för att stärka vårt kunderbjudande, och främst nämnvärt från kvartalet är att vi har påbörjat utveckling och implementering av en lösning för digitala returer, som dels kommer förenkla kundens retur, ge oss möjlighet till merförsäljning i samband med byte/retur, men framför allt generera mer värdefull data kring returerna i syfte att minska returgraden. Vi har även börjat investera i vår system- och techplattform, vilken kommer stärkas och framtidssäkras inför vår kommande geografiska expansion.

Slutligen önskar jag alla en trevlig semester och ser fram emot att tillsammans med hela vårt team erbjuda er lyxigt, glammigt och feminint höstmode när ni är tillbaka från semestern!

Ville Kangasmuukko Nordström, VD
Borås, 15 juli 2022

Denna rapport finna att ladda ner på https://ir.bubbleroom.com/investerare/finansiella-rapporter/