Bokslutskommuniké januari - december 2023

2024-02-27 08:00

TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT

PROFORMA SIFFROR*)
Fjärde kvartalet 2023 (oktober-december)

 • Nettoomsättningen ökade med 1,2 % och uppgick till 121,5 MSEK (120,1).
 • Bruttomarginalen förstärktes och uppgick till 63,9 % (61,1).
 • Andelen egna varumärken utgjorde 70,2 % (65,5) av sortimentsmixen.
 • Justerad EBITDA uppgick till -3,1 MSEK (-5,5).
 • EBITDA uppgick till -6,7 MSEK (-5,8).
 • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 16,1 MSEK (-29,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,8 MSEK (-7,8).
 • Periodens resultat uppgick till -9,3 MSEK (-8,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-0,56) kronor.

Helåret 2023 (januari-december)

 • Nettoomsättningen uppgick till 437,9 MSEK (442,8).
 • Bruttomarginalen förstärktes och uppgick till 64,8 % (63,7).
 • Andelen egna varumärken utgjorde 68,9 % (64,6) av sortimentsmixen.
 • Justerad EBITDA uppgick till -13,9 MSEK (-12,2).
 • EBITDA uppgick till -19,2 MSEK (-21,0).
 • Operativt kassaflöde efter investeringar uppgick till 6,4 MSEK (-121,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -27,7 MSEK (-24,8).
 • Periodens resultat uppgick till -29,3 MSEK (-27,1).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,89 (-1,74) kronor.

*) För räkenskapsåret 2023 upprättas inte någon koncernredovisning då Bubbleroom AS avvecklats. För att ge en rättvisande bild redovisas konsoliderade proformasiffror för 2023.

New Bubbleroom Sweden AB
Fjärde kvartalet 2023 (oktober-december)

 • Nettoomsättningen uppgick till 121,5 MSEK (114,7).
 • Periodens resultat uppgick till -6,3 MSEK (-8,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (-0,57) kronor.

Helåret 2023 (januari-december)

 • Nettoomsättningen uppgick till 425,6 MSEK (424,8).
 • Periodens resultat uppgick till -27,1 MSEK (-27,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,74 (-1,78) kronor.


Kommentar från VD

Tillväxt i en utmanande marknad

Den positiva bild jag hade av Bubbleroom när jag tillträdde som VD i början av oktober har förstärkts och det fantastiska engagemang och kunskap som finns hos Bubblerooms medarbetare gör mig verkligen glad och trygg i det arbete vi har framför oss. Under 2023 har vi stått inför en utmanande marknadssituation vilket har varit tydligt även under årets avslutande del. Under gällande marknadsförutsättningar har vi under det fjärde kvartalet ändock lyckats visa tillväxt med en fortsatt stark bruttomarginal, och vi stärker därmed vår marknadsposition inför 2024. Vi har under året fortsatt minskat lagret vilket ger oss möjlighet att fortsätta att göra vårt kunderbjudande än mer attraktivt. Tillsammans med genomförda investeringar i lager och logistiklösningar, en ny e-handelsplattform och en nyligen implementerad affärssystem-plattform har vi satt en grund för lönsamhet och fortsatt tillväxt.

Tillväxt under det fjärde kvartalet
Det fjärde kvartalet innebar en försäljningstillväxt på 1,2 procent jämfört med 2022, detta efter två kvartal med negativ utveckling. Tillväxten skall ses i ljuset mot de utmanande marknadsförutsättningarna vi mötte. Tillsammans med tillväxt i försäljningen förstärktes även vår bruttomarginal under kvartalet med 2,8 procentenheter och uppgick till 63,9 procent för kvartalet. Den höga andelen egna varumärken bidrar till en fortsatt stark bruttomarginal. Arbetet med att minska lagret fortsatte under det fjärde kvartalet, vilket ger oss möjlighet till att ytterligare förbättra vårt kunderbjudande. Lagerminskningen bidrog till ett positivt kassaflöde under kvartalet.

Fortsatt översyn för att nå lönsamhet
Det arbete som inleddes under det fjärde kvartalet med en genomgång och analys av bolagets operativa modell och där utmana oss själva vad gäller sortiment, kundresan, förbättrad effektivitet och kostnadsstruktur, fortgår med oförändrad kraft och stort engagemang. Översynen har inneburit ett antal bolagsöverskridande projekt, vilka vi förväntar oss se resultat av under 2024 och bortom. Vi har även gjort en översyn av organisationen och kommer fortsätta arbetet med att se över bolagets totala kostnadsstruktur.

Vi har under 2022 och 2023 gjort betydande investeringar i lager och logistiklösningar, ny e-handelsplattform samt att vi under inledningen av 2024 driftsatt en ny affärssystemplattform. Vi har sedan tidigare sett materiella besparingar från främst vår högautomatiserade lagerlösning, Autostore, såväl som stärkt kommersiell effektivitet från vår nya e-handelsplattform, varför vi nu ser fram emot att se ökad skalbarhet, effektivitet och flexibilitet när vi fullt ut mognat in i vårt nya affärssystem. Dessa investeringar kommer att lägga grunden för bolagets lönsamhet och fortsatta tillväxt genom såväl effektivitetsvinster som nya affärsmöjligheter, tillika framtidssäkrar bolaget och möjliggör våra planer framåt.

Bubbleroom 2024
Året 2023 har liksom år 2022 präglats av negativa omvärldsfaktorer med geopolitiska utmaningar, ökad kostnadsinflation och stigande räntor. Detta har dämpat både efterfrågan och köpkraften hos hushållen i Sverige och Europa. Vi ser fortsatta utmanande makroekonomiska förutsättningar i inledningen av 2024 och vårt fokus kommer därför fortsatt vara att återvända till lönsamhet snarast möjligt.

Vi har en organisation som är mer än väl rustad för att fortsätta utveckla och stärka Bubbleroom, och genom den passion och det engagemang som visas är jag övertygad att vi kommer lyckas.

Jag vill tacka Bubblerooms kunder för ert förtroende och våra fantastiska medarbetare för ert hårda arbete och engagemang som är grunden för att vi skall lyckas att bli ännu bättre i vårt kunderbjudande!

Magnus Månsson, VD

Borås, 27 februari 2024

Denna rapport finna att ladda ner på https://ir.bubbleroom.com/investerare/finansiella-rapporter/