Bokslutskommuniké Januari - december 2022

2023-02-28 08:00

Geografisk expansion under ett utmanande kvartal

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Fjärde kvartalet 2022 (oktober-december)
• Nettoomsättningen exklusive avvecklad B2B verksamhet uppgick till 120,1 MSEK (127,9), en minskning med 6,1 procent. Omsättningsminskningen inklusive avvecklad B2B-försäljning under 2021 uppgick till -6,8 procent.
• Bruttoresultatet uppgick till 73,4 MSEK (82,7), en minskning med 11,2 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 61,1 procent (64,2), en minskning med 3,1 procentenheter.
• Rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,8 MSEK (-1,5).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,8 MSEK (-2,1).
• Periodens resultat uppgick till -8,8 MSEK (-2,6).

Helåret 2022 (januari–december)
• Nettoomsättningen exklusive avvecklad B2B verksamhet uppgick till 442,8 MSEK (398,7), en ökning med 11,1 procent. Omsättningsökningen inklusive avvecklad B2B-försäljning under 2021 uppgick till 7,8 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 63,7 procent (62,8), en ökning med 0,9 procentenheter.
• EBITDA, rensad för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till -12,2 MSEK (-0,7). De jämförelsestörandeposterna avser flyttkostnader till bolagets nya automatiserade robotlager under det tredje kvartalet.
• EBITDA uppgick till -21,0 MSEK (-4,0), motsvarande en EBITDA-marginal om -4,7 (-1,0).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24,8 MSEK (-6,0).
• Årets resultat uppgick till -27,1 MSEK (-7,3).

Väsentliga händelser under året
• Under andra delen av 2022 driftsattes bolagets nya automatiserade robotlager från Autostore i bolagets nya lokaler i Viared, Borås. Bolaget har även genomfört en flytt till sitt nya huvudkontor, som ligger i samma fastighet som det nya lagret och den nya fotostudion.
• Under året öppnades marknaderna Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Polen och Spanien på Zalandoplattformen. Bolaget har för avsikt att fortsätta sin expansion till fler marknader på Zalando under 2023.

KOMMENTAR FRÅN VD

Tvåsiffrig tillväxt och rekordförsäljning under 2022
Trots att 2022 var ett turbulent år som präglades av negativa omvärldsfaktorer som ökad kostnadsinflation, höjda räntor och geopolitisk oro, så levererade vi en tvåsiffrig försäljningstillväxt under året och all-time high för försäljningen. Tillväxten blev 11 procent och försäljningen för helåret uppgick till 443 MSEK (399). Under det fjärde kvartalet påverkades vi av den dämpade köpkraften hos konsumenterna i kombination med att vi mötte höga tillväxttal (+21 procent) vilket bidrog till minskad försäljning, -6 procent. Den minskade försäljningsvolymen resulterade i ett svagt rörelseresultat vilket uppgick till -6,2 MSEK (0,1). Under hösten har bolaget genomfört stora investeringar i både ett nytt högautomatiserat robotlager och lansering på nya marknader som ännu inte fått fullt genomslag i vårt resultat. Bubbleroom expanderade till 6 nya marknader under året och finns idag på totalt 10 marknader på Zalando. Vi har dessutom framgångsrikt driftstartat vårt automatiserade robotlager i samband när vi flyttade vårt kontor, studio och lager till våra nya lokaler i Borås, som ger oss förutsättningar för snabbare ledtider till kund och en mer kostnadseffektiv lagerhantering. Under 2023 kommer våra investeringar få effekt både på tillväxt såväl som lönsamhet.

Notering av nytt försäljningsrekord
Vi har haft ett utmanande år där hushållens ekonomi blivit allt mer ansträngd av den höga inflationen vilket påverkat kundernas köpkraft och vilja till konsumtion. Den totala klädhandeln inom Norden minskade totalt sett jämfört med 2021, och utifrån dessa förutsättningar är det mycket glädjande att vi lyckades nå en rekordhög försäljning under 2022, hela 443 MSEK. Detta bekräftar att vi fortsätter att ta marknadsandelar så som tidigare år, då vi redovisar en tvåsiffrig tillväxt samtidigt som den totala handeln inom kläder och skor minskat i Norden. Vår ökade försäljning är till stor del ett resultat av vår lyckade direct-to-consumer strategi, där vår uppskattade design har sålt starkt i egna kanaler såväl som i externa kanaler, så som Zalando. Vi ser att vi på detta sätt når ut till miljontals kunder på ett effektivt vis och därmed driver försäljningstillväxt.

Strategisk expansion till nya marknader
Under 2022 fortsatte vår framgångsrika geografiska expansion via Zalando, där vi under året expanderade till Polen, Italien, Spanien, Frankrike, Belgien och Finland. Nu finns vi på totalt 10 marknader på Zalando, då vi sedan tidigare även bedriver försäljning i Tyskland, Nederländerna, Sverige och Danmark genom den här kanalen. Under 2023 kommer vi att fortsätta med vår expansion på Zalandos plattform, samt modernisera vår egna systemplattform med högre grad av skalbarhet och kostnadseffektivitet, för att ge oss goda förutsättningar för att komplettera och förstärka vår geografiska expansion i Europa med egna Bubbleroom lokala webbshoppar

Initiativ för Hållbarhet
Vår omställning till att bli ett mer hållbart företag fortsatte under året. Vår målsättning för året var att minst 20% av sortimentet inom egen design skulle vara producerat av ekologiska, återvunna eller på annat sätt mer hållbara material, och vi lyckades under året överträffa detta och nådde 26%. I början av 2022 blev vi dessutom medlemmar i Better Cotton, en ideell organisation som arbetar för att globalt och i stor skala förbättra metoder för bomullsodling och villkoren för bomullsodlarna. I juni flyttade vi vårt kontor och lager till nya moderna lokaler, och samtidigt tecknades miljömärkt fjärrvärme- och elavtal. Att vi nu arbetar i lokaler med Bra Miljöval-märkt fjärrvärme är något som kommer reducera vårt klimatavtryck i den egna verksamheten nämnvärt.

Fokus på lönsamheten under 2023
Det förändrade världsläget med en svagare ekonomi har påverkat vår försäljning negativt under den andra delen av 2022, som i sin tur resulterat i en rörelseförlust för helåret 2022. Vårt fokus ligger därför nu på lönsamhet och vi har vidtagit åtgärder för att ställa om vår kostnadsstruktur till ett nytt marknadsläge med en dämpad köpkraft hos hushållen. Under sommaren 2022 driftstartade vi vårt högautomatiserade robotlager och vi ser för varje månad att det minskar vår kostnad för logistikhanteringen. Vi ser fortsatt potential i att nå en högre kostnadseffektivitet från robotlagret, och räknar därför med att under 2023 se ytterligare besparingar från en ännu mer effektiv lagerhantering.

Jag vill rikta ett innerligt och ödmjukt tack till alla våra medarbetare för deras fortsatta engagemang under året och deras snabba omställning till att tillsammans lösa utmaningarna som kom i samband med att kriget i Ukraina bröt ut. Trots det tuffa läget i omvärlden står Bubbleroom stark med en stabil kassa, starkt varumärke, geografisk expansion, effektivt robotlager och ett starkt sortiment. I kombination med våra investeringar och effektiviseringar har vi goda förutsättningar för att 2023 blir ett år med ökad försäljning, förbättrad lönsamhet och lägre varulager. Jag, tillsammans med vårt team, kommer fortsätta oavbrutet arbetet med vår vision om att vara nummer 1 livsstilsdestination inom lyxigt, glammigt och feminint mode. Jag ser fram emot 2023, och tror på att året blir ljusare, vänligare och framför allt hoppas jag att vi får se ett slut på kriget i Ukraina.

Ville Kangasmuukko Nordström, VD

Borås, 28 februari 2023

Denna rapport finna att ladda ner på https://ir.bubbleroom.com/investerare/finansiella-rapporter/