Bokslutskommuniké 2021 New Bubbleroom Sweden AB

2022-02-11 08:00

STARK TILLVÄXT OCH ÖKAD BRUTTOMARGINAL UNDER KVARTALET

Fjärde kvartalet 2021 (oktober–december)
• Nettoomsättningen uppgick till 125,8 MSEK (105,3), en ökning med 19,4 procent. Rensad för avvecklad B2B-försäljning uppgick tillväxten till 21,4 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 63,3 procent (58,4).
• EBITDA rensad för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till 0,7 MSEK (2,3) motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 0,6 procent (2,1). De jämförelsestörande posterna avser kostnader för noteringen av bolaget på Nasdaq First North Growth Market under det fjärde kvartalet.
• EBITDA inklusive jämförelsestörande poster uppgick till –1,5 MSEK (1,7).
• EBITDA belastades av en utökad inköpsorganisation för att öka andelen egen design samt lanseringskostnader på Zalandoplattformen.
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –2,1 MSEK (1,2) motsvarande en rörelsemarginal om –1,7 procent (1,1).
• Periodens resultat var –2,6 MSEK (0,5).

Helåret 2021 (januari–december)
• Nettoomsättningen för kalenderåret 2021 uppgick till 399,2 MSEK (384,1), en ökning med 3,9 procent. Rensad för avvecklad B2B-försäljning ökade nettoomsättningen med 5,1 procent.
• Bruttomarginalen uppgick till 61,7 (56,7) procent.
• EBITDA rensat för jämförelsestörande poster, justerad EBITDA, uppgick till –0,7 MSEK (–5,7). De jämförelsestörande posterna avser kostnader för noteringen av bolaget på Nasdaq First North Growth Market.
• EBITDA uppgick till –4,0 MSEK (–6,5) motsvarande en EBITDA-marginal om –1,0 procent (–1,7).
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –6,0 MSEK (–8,1) motsvarande en rörelsemarginal om –1,5 procent (–2,1).
• Periodens resultat var –7,3 MSEK (–9,4).

Väsentliga händelser under kvartalet
• Bolagets aktier noterades på Nasdaq First North Growth Market den 23 november 2021.
• Bolaget planerar att öppna upp för marknaderna Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Polen och Norge under 2022 via marknadsplattformen Zalando.

KOMMENTAR FRÅN VD
Goda förutsättningar för fortsatt tillväxt med stärkt bruttomarginal

Jag är nöjd att kunna rapportera att Bubbleroom återigen är tillbaka på stark tillväxt och att vår transformation av bolaget att bli ett Direct-To-Consumer bolag redan börjat resultera i högre försäljningsandel egen design och stärkt bruttomarginal. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 21,4 procent till 126 MSEK och justerad EBIT uppgick till 0,2 MSEK. Vår kapitalanskaffning på 144 MSEK i samband med noteringen ger oss goda förutsättningar att ytterligare öka andelen egen design, stärka bruttomarginalen, accelerera vår geografiska expansion samt fortsätta investera i hållbarhet.

Försäljningstillväxten under det fjärde kvartalet ökade till 19,4 procent och helåret slutade på 3,9 procent jämfört med 2020. Rensat för B2B-försäljningen som stängdes ner under året var tillväxten 21,4 procent under det sista kvartalet. Bruttomarginalen ökade likaså under årets sista kvartal till 63,3 procent jämfört med 58,4 procent under motsvarande kvartal 2020. Förbättringen är driven av en ökad andel egna varumärken som utgjorde 63 procent av sortimentsmixen, en ökning med 10 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2020. Bruttomarginalen för helåret 2021 uppgick till 61,7 procent, en förbättring med 5 procentenheter jämfört med 2020.

Från multi-brand e-tailer till Direct-to-Consumer
Rörelseresultatet rensat för jämförelsestörande poster för noteringen uppgick till 0,2 MSEK (1,8) för det fjärde kvartalet. Resultatet under kvartalet är främst belastat av vår utökade inköpsorganisation, vilket är en strategisk satsning för att öka försäljningsandelen egen design i vår tranformation till att bli ett så kallat Direct-to-Consumer bolag samt vår expansion och lansering på Zalando-plattformen. Efterfrågan på Zalando har överstigit våra förväntningar, som medfört ökade hanteringskostnader på kort sikt.
Bolaget har påbörjat implementeringen av Zalandos egna logistiklösning (ZFS) som beräknas vara lanserad under andra kvartalet, som kommer erbjuda snabbare ledtider och en mer kostnadseffektiv varuhantering för marknader utanför Norden.
Vår lyckade lansering på Zalando kommer på sikt innebära att vår andel av egen design ökar ännu mer, att bruttomarginalen stiger ytterligare samt att vi får värdefull data inför vår kommande geografiska expansion i Europa. Vår bedömning är att Zalando kommer vara en lönsam försäljningskanal i många år framöver. Vi vill därför öppna upp fler marknader på Zalandos plattform under 2022 och planerar att lansera i Belgien, Finland, Frankrike, Italien, Polen och Norge.
Rörelseresultatet för helåret, rensat för jämförelsestörandeposter, uppgick till –2,7 MSEK (–7,4) vilket innebär en förbättring på 4,7 MSEK jämfört med 2020.
Vår pågående transformation från att vara en så kallad multi brand e-tailer till att bli ett Direct-to-Consumer bolag har redan under 2021 givit effekt i form av ökad försäljningsandel egen design och därmed stärkt bruttomarginal.

Stärkt inköpsorganisation och bredare sortiment
Vi har stärkt inköpsorganisationen under året med ett flertal nya tjänster och som möjliggjort för oss att bredda vårt kunderbjudande med både vardagskläder och större storlekar med vårt curve-sortiment. Trots att samhället fortsatt är påverkat av pandemin, så har vårt bredare kunderbjudande gjort oss mindre sårbara för nedstängningar och hemmaarbete. Den stärkta inköpsorganisationen möjliggör också att vi framöver kan möta den höga efterfrågan på Zalando, där vi under 2021 inte haft tillräckligt med varor.

Vi accelererar vår geografiska expansion
Vårt huvudfokus är fortsatt att vara nummer 1 livsstilsdestination för lyxigt, glammigt och feminint mode i Europa genom att erbjuda vår egen design inom både fest- och vardagskläder. Andelen hållbara material kommer fortsatt öka i våra egna kollektioner såväl som på externa varumärken som kompletterar vår egen design i kunderbjudandet. Kapitalanskaffningen i samband med noteringen gör att vi under 2022 kommer accelerera vår geografiska expansion, öka graden av dataanvändande i vårt kunderbjudande samt stärka vår nuvarande systemplattform.

Nytt automatiserat robotlager
Jag ser fram emot ett händelserikt 2022, och förutom ovan nämnda aktiviteter som kommer bedrivas under året, så är vi just nu inne i en intensiv fas kring att bygga vårt nya lager i Borås, där vi även kommer ha vår fotostudio och vårt huvudkontor.
Lagerhanteringen i vårt nya automatiserade robotlager beräknas väsentligt sänka våra pack- och plockkostnader, och planeras tas i drift runt halvårsskiftet i år. Vi räknar med att uppnå full effekt från automationen under det fjärde kvartalet 2022. Jag, tillsammans med hela vår organisation, ser fram emot att fortsätta stärka vårt kunderbjudande under 2022. Den fortsatta geografiska expansionen tillsammans med satsningen inom egna varumärken ger oss goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och stärkt bruttomarginal under året.

Ville Kangasmuukko Nordström, VD

Borås, 11 februari 2022