Erbjudandet i Bubbleroom övertecknat – handeln förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 23 november 2021

2021-11-18 08:30

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

New Bubbleroom Sweden AB (”Bubbleroom” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet av nyemitterade aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) inför notering på Nasdaq First North Growth Market. Intresset att delta i Erbjudandet var stort och Bubbleroom tillförs omkring 1 850 nya aktieägare. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 23 november 2021.

Bubbleroom meddelar idag att Bolagets Erbjudande inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market, omfattande 4 200 000 aktier i Bubbleroom, övertecknades och Bolaget tillförs omkring 1 850 nya aktieägare och cirka 151 MSEK före emissionskostnader. Förväntad likviddag är den 22 november 2021. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 23 november 2021, förutsatt slutligt godkänd ansökan. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”BBROOM”.

För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bubbleroom åtagit sig att emittera upp till 630 000 ytterligare aktier, motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). För det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bubbleroom att tillföras ytterligare cirka 23 MSEK.

Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 11 000 000 till 15 200 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 27,6 procent. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 36,00 SEK, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på aktierna i Bubbleroom om cirka 396 MSEK före Erbjudandet. Erbjudandet omfattades till cirka 64 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 97 MSEK, från Vasastaden, FE Fonder, Aktia Bank, Modelio Equity, Nordic Cross Asset Management och Jack Weil.

Ville Kangasmuukko Nordström, VD för Bubbleroom, kommenterar:

Vi är väldigt tacksamma för förtroendet från såväl institutionella investerare som allmänheten att delta i Bubblerooms noteringsemission. Bubbleroom står väl positionerat med ett konkurrenskraftigt produkterbjudande inför att samhällen nu återöppnas i snabbare takt. Under 2021 har Bubbleroom sett en god återgång i försäljningen av bolagets produkter och återigen visar bolaget på en stark tillväxt. Samtidigt har Bubbleroom haft en framgångsrik lansering på Zalando, som var vår första lansering utanför Norden, vilken visar att bolaget är redo för en geografisk expansion och som kommer att driva tillväxt samt förbättra Bubblerooms redan goda bruttomarginal. Kapitalanskaffningen i samband med noteringen på Nasdaq First North kommer att väsentligen stärka Bubbleroom och möjliggöra för en accelererad expansion, ökad grad av dataanvändande samt utökad andel hållbar design, säger VD Ville Kangasmuukko Nordström.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Erik Penser Bank AB att agera som stabiliseringsmanager och kan därmed komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, under perioden som börjar på första handelsdagen för aktierna på Nasdaq First North Growth Market och som slutar senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns ingen garanti att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabiliseringstransaktionerna, om påbörjade, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av den tidigare nämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter slutet av stabiliseringsperioden kommer stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes, att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Ville Kangasmuukko Nordström, VD

[email protected]

+46 70-796 38 43

Freddy Sobin, Styrelsens ordförande

[email protected]

+46 70-818 20 74

Om Bubbleroom

New Bubbleroom Sweden AB (”Bubbleroom”) är en ledande e-handlare inom mode, med en tydlig ambition om att bli nummer 1 som livsstilsdestination för lyxigt, glamoröst och feminint mode för kvinnor. Bubbleroom grundades 2005 och säljer kläder, underkläder, skor och accessoarer för den medvetna kvinnan som lever eller drömmer om ett glamoröst liv. Företaget har en hög andel egna varumärken som kompletteras av genomtänkta externa varumärken. Bubbleroom samarbetar med influencers i Norden genom exklusiva designsamarbeten. Bubbleroom har sitt huvudkontor i Borås och sin primära kundbas i Norden med distribution till delar av Europa via Zalando.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bubbleroom i någon jurisdiktion, varken från Bubbleroom eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Erik Penser Bank AB (publ). Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Prospektet avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och inlämnats till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer detsamma att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Bubblerooms hemsida.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta meddelande så kan av Bubbleroom engagerade finansiella rådgivare komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av engagerade finansiella rådgivare i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.